Laboratory of computational materials science for energy application

Projects 2016 2021

Active

K-SLARS: Kazakh Sign Language Automatic Recognition System (K-SLARS)

Sandygulova, A., Yessenbayev, Z., Parisi, G. I., Kimmelman, V., Aitpayev, K., Tazhigalieyva, N., Mukushev, M., Imashev, A. & Nurgabylov, Y.

1/31/1912/31/21

Project: Research project

Learning systems
Audition
Speech recognition
Computer vision
Finished

Building a Kazakh Dependency Treebank

Makazhanov, A., Yessenbayev, Z., Karabalayeva, M., Kozhirbayev, Z., Myrzakhmetov, B. & Assylbekov, Z.

1/1/1612/31/18

Project: Research project