Population biobanks: Organizational models and prospects of application in gene geography and personalized medicine

E. V. Balanovska, M. K. Zhabagin, A. T. Agdzhoyan, M. I. Chukhryaeva, N. V. Markina, O. A. Balaganskaya, R. A. Skhalyakho, Yu M. Yusupov, O. M. Utevska, Yu V. Bogunov, R. R. Asilguzhin, D. O. Dolinina, Zh A. Kagazezheva, L. D. Damba, Valery Zaporozhchenko, A. G. Romanov, Kh D. Dibirova, M. A. Kuznetsova, M. B. Lavryashina, E. A. PocheshkhovaO. P. Balanovsky

    Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

    15 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Population biobanks: Organizational models and prospects of application in gene geography and personalized medicine'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences